ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο «Προτείνων») με έδρα στην Κύπρο, σε συνέχεια της από 11.5.2010 υποβληθείσας από την ίδια  υποχρεωτικής, κατ’ άρθρο 7 του Ν.3461/2006 δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), ανακοινώνει  τα ακόλουθα: Στις 12/7/2010, ο Προτείνων απέκτησε  μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, 180 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0008% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή.

Πριν την ανωτέρω συναλλαγή, ο Προτείνων κατείχε άμεσα  11.289.980 μετοχές ή ποσοστό 48,9433 %, και έμμεσα 18.788.660 άϋλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας ή ποσοστό 81,4580% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας λόγω του συντονισμού του με την  QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, όπως έχει ανακοινωθεί με την υποβληθείσα την 11.5.2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης, ο Προτείνων κατέχει άμεσα 11.290.160 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 48,9441%) και έμμεσα 18.788.840 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 81,4516%).

14/07/2010

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006 της 26 Ιουλίου 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από την Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, απέκτησε στις 22/7/2010, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2010

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 21/6/2010, διευκρινίζεται ότι:

1. Η μέτοχος εταιρία ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ανήλθε άνω του ποσοστού του 5%

Δείτε Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006 της 14 Ιουλίου 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο «Προτείνων») με έδρα στην Κύπρο,

Δείτε Περισσότερα

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας, ΕΤΑΙΡΙΑΣ INFORMER Α.Ε.

Η εταιρεία INFORMER AE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την 21/06/2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% είναι οι κάτωθι:

Δείτε Περισσότερα