ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία)

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση τωv μετόχωv της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και τo διακριτικό τίτλo "INFORMER A.E."

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (12/04/2010)

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INFORMER A.E. της 12/04/2010, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,05 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (1/12/2008)

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INFORMER A.E. της 1/12/2008 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69% του

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (30/06/2009)

 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INFORMER A.E. της 30/06/2009, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση τωv μετόχωv της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και τo διακριτικό τίτλo "INFORMER A.E."

Δείτε Περισσότερα