Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (1/12/2008)

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INFORMER A.E. της 1/12/2008 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69% του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις :

1.       Αυξήθηκε το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των €16.839.261,86 κατά ποσό ευρώ 12.225.765,46, με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», με α ύ ξ η σ η της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό ευρώ 0,53 κάθε μία, ήτοι από ευρώ 0,73 σε ευρώ 1,26 η κάθε μία και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση: 1) ολόκληρου του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, ποσού ευρώ 9.580.164,66, 2) ολόκληρου του αποθεματικού της εταιρείας «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ», ποσού ευρώ 84.768,87, 3) ολόκληρου του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1892/1990 (άρθρ. 32α), ποσού ευρώ 1.863.536,32, 4) ολόκληρου του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/1992 (άρθρ. 22), ποσού ευρώ 598.729,93 και 5) μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», ποσού ευρώ 98.565,68.

       Μετά απ’ αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 29.065.027,32 αποτελούμενο από 23.067.482 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,26 ευρώ η κάθε μία.

  2.    Ακολούθως μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο των ευρώ 29.065.027,32, κατά ποσό ευρώ 12.225.765,46, με μ ε ί ω σ η της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό ευρώ 0,53 κάθε μία, ήτοι από ευρώ 1,26 σε ευρώ 0,73 η κάθε μία, με σκοπό την ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους, ποσού ευρώ 0,53 ανά μετοχή και συνολικού ποσού ευρώ 12.225.765,46.

       Μετά απ’ αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 16.839.261,86 διαιρούμενο σε 23.067.482 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

3.    Τέλος, τροποποιήθηκε σχετικά το περί κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.