ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της εταιρείας:

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό
SAROGAD INVESTMENTS LIMITED 13.853.754 60,06%
QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED 9.213.728 39,94%
ΣΥΝΟΛΟ 23.067.482 100,00 %


Σημ.: (1) Στους Λοιπούς Επενδυτές περιλαμβάνονται Μέτοχοι με ποσοστό κάτω του 5%.

Για την διαμόρφωση του ως άνω πίνακα συνετέλεσαν:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση (27-29/3/2000 ) και έκδοση 1.052.690 κοινών ονομαστικών μετοχών.

- Η απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 13 Ιουλίου 2000, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.843.645.000
(€ 11,279,955.98) δραχμές με έκδοση 15.374.580 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με δωρεάν διανομή μετοχών σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών.