Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (30/06/2009)

 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INFORMER A.E. της 30/06/2009, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες της εταιρείας της 31/12/2008, καθώς και η Έκθεση του Δ.Σ. και της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας.

 

  1. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008 της Εταιρείας, καθώς και για τις Ενοποιημένες της ίδιας χρήσης.

 

  1. Ελήφθη απόφαση μη διανομής κερδών για τη χρήση 2008.

 

  1. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εντός του έτους 2008 αμοιβές των μελών του Δ.Σ.,

 

  1. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2009.

 

  1. Εκλέχθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την νέα χρήση 2009, ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος του Δημητρίου και ως αναπληρωματικός ο κ. Αλέξανδρος Πολιτάκης του Ιωάννου. Και οι δύο είναι μέλη της BAKER TILLY HELLAS AE.

 

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.