ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία)

, ότι στις 10 Νοέμβριου 2010 η Έκτακτη, Καθολική και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν  οι δυο μοναδικοί μέτοχοι:

α)η εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD NVESTMENTS LIMITED που ελέγχεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, της Εταιρείας,  κο Σίμωνα Χρ. Σιμούδη και η οποία κατέχει 13.853.754 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,0575% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, και

β) η εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, η οποία ελέγχεται από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου και η οποία κατέχει 9.213.728 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39,9425% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, και οι οποίοι συνολικά, εκπροσωπούν, ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 23.067.482, άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας εκ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος κατ’ άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.