ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

α) του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Σίμωνα Χρ. Σιμούδη, ο οποίος  ελέγχει την εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο Προτείνων) και

β) της κας Αλεξάνδρας Χαρ. Παπαναστασίου, η οποία ελέγχει την εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: Quantroni ),

περί συντονισμού των προς τον σκοπό κτήσεως του καθολικού ελέγχου της Εταιρείας και της υποβολής από τον Προτείνοντα στις 10 Μαΐου 2010 σχετικής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της οποίας η περίοδος αποδοχής έχει λήξει στις 27 Ιουλίου 2010 και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2010,

ανακοινώνει, κατ' άρθρο 13 ν. 3340/2005, ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 η Quantroni απευθείας και οι λοιποί συντονισμένοι, εμμέσως, προέβησαν στην αγορά δια του χρηματιστηρίου Αθηνών, 7.030 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0305% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή και έναντι συνολικού αντίτιμου ίσου προς Ευρώ  3.233,80.

Μετά από την παραπάνω απόκτηση ο Προτείνων κατέχει άμεσα 12.131.160 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,5899% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και λόγω του συντονισμού του με την Quantroni, κατέχει συνολικά άμεσα και έμμεσα 20.884.982 άϋλες, κοινές, ονομαστικές,  μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,5386% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

 

27/9/2010

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων, ΕΤΑΙΡΙΑΣ INFORMER Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το  διακριτικό τίτλο  «INFORMER A.E»., (εφεξής η "Εταιρεία"), ενημερώνει, κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006, το επενδυτικό κοινό ότι η «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED», (εφεξής ο "Προτείνων") την 20/09/2010 υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την, κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006, ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που ο Προτείνων  και η  QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν κατέχουν, ήτοι 2.192.330 κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,46 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε εγγράφως την Εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Η ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 ν. 3641/2006 και στην υπ’ αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

21/9/2010

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

H εταιρία "INFORMER AE" (εφ’εξής η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), ανακοινώνει ότι η Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, Μπαρτζιώκα-Μπιρίτη Βασιλική,

Δείτε Περισσότερα