ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υποβολή αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1/2009-30/6/2009

Δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2009 που επανεγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 31/8/2009 αφού μετονομάσαμε την Κατάσταση

Δείτε Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 6ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1/1/08-30/6/08

 Η εταιρία INFORMER AE επαναδημοσιοποίησε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 01/01/08-30/06/08 και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/08-30/09/08.

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση για αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση / μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ανακοινώνεται από την εταιρία INFORMER AE ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 1 Δεκεμβρίου 2008, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό

Δείτε Περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1/1/2008-30/6/2008

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας (www.informer.gr) και απεστάλη στο Χ.Α. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» η αναμορφωμένη εξαμηνιαία έκθεση της

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το Δ Σ της INFORMER AE  μετά από σχετικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από αγοραστές, αποφάσισε όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για διερεύνηση των δυνατοτήτων πώλησης του

Δείτε Περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ INFORMER A.E. & TEMENOS GROUP AG ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INFORMER

 Η INFORMER AE ανακοινώνει ότι σήμερα το πρωί υπεγράφη συμφωνία με την οποία μεταβίβασε στην TEMENOS GROUP AG τις τραπεζικές δραστηριότητες του

Δείτε Περισσότερα