Ανακοίνωση άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3340/2005

Η «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία) γνωστοποιεί, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3340/2005 ότι, στις 09/11/2010, η εταιρεία με την επωνυμία

SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο “Προτείνων”) που ελέγχεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, της Εταιρείας, κο Σίμωνα Χρ. Σιμούδη,  προέβη στην αγορά, δια εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, συνεπεία ενασκήσεως υπ’ αυτού, του κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006, δικαιώματος εξαγοράς, 2.137.430 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,2660% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι ποσού € 983.217,80, ήτοι µη υπερβαίνοντος το ανά μετοχή αντάλλαγμα (Ευρώ 0,46) της από 10ης Μαΐου 2010 υποβληθείσας από τον Προτείνοντα  υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του  απόκτηση του συνόλου των άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας,  που ο Προτείνων και η συντονισμένη μ’ αυτόν,  εταιρεία, με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, η οποία ελέγχεται από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, δεν κατείχαν.

09-11-2010