Ανακοίνωση N. 3556/2007

Η «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), σύμφωνα  µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (αρ.3 (ιστ) (ββ) και αρ. 21),

και μετά από ενημέρωση που έλαβε στις 09/11/2010 από την εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο “Προτείνων”) που ελέγχεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, της Εταιρείας κο Σίμωνα Χρ. Σιμούδη, ανακοινώνει ότι: ο Προτείνων προέβη, στις 09/11/2010, σε αγορά, δια εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, συνεπεία ενασκήσεως υπ’ αυτού, του κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006 δικαιώµατος εξαγοράς, 2.137.430 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,2660% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι ποσού Ευρώ 983.217,80

 

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ως και το ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, που ο Προτείνων και η  συντονισμένη με τον Προτείνοντα,  εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED η οποία ελέγχεται από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου (εφεξής: Quantroni) κατείχε βάσει της από 2/8/2010  ανακοινώσεώς του, σύμφωνα µε το ν. 3556/2007, 12.131.160 μετοχές και ποσοστό 52,5899% ο πρώτος και  8.719.332  μετοχές και ποσοστό 37,7992%  η δεύτερη, και συνολικά  λόγω του συντονισμού των δυο εταιρειών, σε 20.850.492  μετοχές και ποσοστό 90,3891%.

Ο Προτείνων στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, από 28/7/2010 και μέχρι τις 29/10/2010, τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών,  προέβη σε αγορά 140 και σε πώληση 414.976 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, με αντάλλαγμα (Ευρώ 0,46) ανά μετοχή, ενώ η συντονισμένη με τον Προτείνοντα Quantroni αγόρασε, εκτός από τις παραπάνω 414.976 μετοχές που πώλησε  o Προτείνων και άλλες 79.420 μετοχές.

Κατόπιν τούτου,  ο Προτείνων κατέχει, σήμερα, άμεσα,  13.853.754, άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,0575% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής  και έμμεσα, λόγω του συντονισμού του με την, Quantroni, η οποία κατέχει 9.213.728 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39,9425% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνολικά  άμεσα και έμμεσα 23.046.482 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 100 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

09-11-2010