Ανακοίνωση κατ άρθρο 27 παρ. 6 ν. 3461/2006

Η «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία) γνωστοποιεί, κατ’ άρθρο 27 παρ. 6 ν. 3461/2006, εν συνεχεία αντιστοίχου ενημερώσεως  της ΕΧΑΕ, ότι, στις 09/11/2010, η εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED

(εφεξής: ο “Προτείνων”) που ελέγχεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, της Εταιρείας, κο Σίμωνα Χρ. Σιμούδη,  καταχωρήθηκε στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως κύριος 2.137.430 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος  εξαγοράς  κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006.

Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων κατέχει, σήμερα, άμεσα, 13.853.754 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,0575% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής  και έμμεσα, λόγω του συντονισμού του με την εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: Quantroni), η  οποία ελέγχεται από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου και η οποία κατέχει 9.213.728 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39,9425% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνολικά  23.067.482 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 100 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

9-11-2010