ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

α) του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Σίμωνα Χρ. Σιμούδη, ο οποίος  ελέγχει την εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο Προτείνων) και

β) της κας Αλεξάνδρας Χαρ. Παπαναστασίου, η οποία ελέγχει την εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: Quantroni ),

περί συντονισμού των προς τον σκοπό κτήσεως του καθολικού ελέγχου της Εταιρείας και της υποβολής από τον Προτείνοντα στις 10 Μαΐου 2010 σχετικής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της οποίας η περίοδος αποδοχής έχει λήξει στις 27 Ιουλίου 2010 και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2010, ανακοινώνει, κατ' άρθρο 13 ν. 3340/2005, ότι: στις 29 Οκτωβρίου 2010, τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας, βάσει της, από  7 Οκτωβρίου 2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  ο Προτείνων προέβη σε πώληση,δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 414.976 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,7990% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή, έναντι συνολικού αντίτιμου ίσου προς Ευρώ  190.888,96 και σε αγορά 140 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0006% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή, έναντι συνολικού αντίτιμου ίσου προς Ευρώ  64,40, ενώ η Quantroni, προέβη στην αγορά δια του Χηματιστηρίου Αθηνών, 417.353 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,8093% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή και έναντι συνολικού αντίτιμου ίσου προς Ευρώ  191.982,38.

Μετά από τις παραπάνω συναλλαγές ο Προτείνων κατέχει άμεσα 11.716.324 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,7915% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ενώ η Quantroni, κατέχει άμεσα 9.213.728  άϋλες, κοινές, ονομαστικές,  μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39,9425% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Λόγω του συντονισμού μεταξύ του Προτείνοντος και της  Quantroni, ο Προτείνων κατέχει συνολικά άμεσα και έμμεσα 20.930.052 άϋλες, κοινές, ονομαστικές,  μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,7340% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

 

3/11/2010